Plaćanje turističke članarine

Prema članku 11. stavak 2. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08) „Osnovica za obračun članarine za pravne fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dobit jest ukupni prihod koje su te osobe dužne iskazati u računu dobiti i gubitaka, sukladno propisima o računovodstvu. Osnovica za obračun članarine fizičke osobe koja je obveznik plaćanja poreza na dohodak su ukupni primici iz knjige primitaka i izdataka sukladno propisima o porezu na dohodak umanjeni za naplaćeni porez na dodanu vrijednost“. Turistička članarina plaća se u mjesečnom predujmu u visini jedne dvanaestine osnovice po obračunu poslovnog rezultata za prethodnu godinu. Konačni obračun članarine pravna i fizička osoba obavlja u rokovima: 28.2. (porez na dohodak); 30.4. (porez na dobit).
Turistička članarina podnosi se Poreznoj upravi (nadležna je Porezna uprava prebivališta) putem Obrasca TZ.

Podatci za uplatu:
Primatelj: Državni proračun RH – TZO Fažana
IBAN za uplatu Turističke članarine: HR5410010051761927150
Model: HR67
Poziv na broj primatelja: OIB iznajmljivača – nosioca rješenja.
Stopa za izračun članarine je 0,16150% od ostvarenog brutto prometa za turistički razred A (Zakon o izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN121/16).

Obrazac_TZ_2009