Podsjetnik za iznajmljivače

Za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu, potrebno je sljedeće:
• Posjedovati važeće Rješenje o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. Zahtjev za izdavanjem Rješenja podnosi se Istarskoj županiji – Upravnom odjelu za turizam Puli-Pola,  Splitska 14, tel. 052/ 371 182, fax. 052/ 215 200.
• Plaćati porez, turističku pristojbu (dosadašnja boravišna pristojba) i turističku članarinu prema posebnim zakonima.
• Prijaviti goste putem sustava eVisitor. Kako biste se mogli samostalno koristiti sustavom eVisitor, potrebno je u Turističkom uredu podignuti inicijalnu TAN listu. TAN lista izdaje se osobno iznajmljivaču privatnog smještaja (tj. osobi na koju glasi Rješnje). Ukoliko niste u mogućnosti doći osobno, tada pristupne podatke u Vaše ime može preuzeti opunomoćenik s punomoći ovjerenom kod javnog bilježnika. Opunomoćenik prilikom preuzimanja podataka predočuje Rješenje o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, ovjerenu punomoć, original svojeg osobnog identifikacijskog dokumenta
• Na ulazu objekta istaknuti natpis s oznakom vrste i kategorije objekta (standardizirana ploča). Ovlaštena poduzeća za proizvodnju standardiziranih ploča jesu: Greis d.o.o., Most Raša b.b., 52223 Raša; tel: 091 185 2287; e-mail: tiskara.greis@gmail.com; Negras d.o.o., Županićeva 6, 52440 Poreč, tel. 052 431 046; Kordun – marketing d.o.o. Matka Laginje 10, 47 000 Karlovac, telefon 047/645 561, e-mail: prodaja-lav@kordun.hr; Jaguar d.o.o. (Hrvojeva 6, 21000 Split; tel: 021 343 888 ; e-mail: jaguar@post.htnet.hr); Binar d.o.o. (Livanjska 12, 21000 Split; tel: 021 344 442 ; e-mail: binar@st.htnet.hr; Robi, obrt za usluge reklamiranja i pranje automobila, vl. Vesela Mikić, Put Nina 129a, 23000 Zadar; tel: 023 220 655 ; e-mail: reklame.mikic@gmail.com; Tramax d.o.o.(Mažuranićevo šetalište 26, 21000 Split; tel: 021 548 808; e-mail: info@tramax.hr).
• Na ulazu u smještajnu jedinicu postaviti brojčanu oznaku, ukoliko u objektu postoji više smještajnih jedinica.
• Istaknuti cjenik u svakoj smještajnoj jedinici. Cjenik mora biti u kunama te na njemu moraju biti naznačene sve usluge koje se nude te informacija o plaćanju turističke pristojbe.
• Izdavati račune gostima za izvršenu uslugu i naznačenim popustom ako se popust daje. Iznajmljivači koji su u prethodnoj godini ostvarili promet u iznosu manjem od 300.000,00 kuna smatraju se malim poreznim obveznicima, što znači da su njihove isporuke sukladno čl. 90. Zakona o PDV-u oporezuju prema posebnom postupku oporezivanja malih poreznih obveznika, tj. njihove su isporuke oslobođene PDV-a bez prava na odbitak pretporeza. U tom slučaju iznajmljivači na račun stavljaju napomenu „Oslobođeno PDV-a prema čl. 90 st.2 Zakona o PDV-u). Račun se ispisuje u tri primjerka – jedan gostu, drugi se prilaže evidenciji prometa, treći ostaje u bloku.
• Voditi Evidencije o prometu (upisuju se svi izdani računi – vlastiti i agencijski).
• Vidno istaknuti obavijest o načinu podnošenja prigovora. Na navedeni prigovor dužni ste gostu odgovoriti u roku 15 dana od dana zaprimljenog prigovora te voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora gostiju, najmanje godinu dana od dana primitka istog. Pisana forma može biti u obliku e-maila, faxa, poštom, predlažemo oblik obrasca koji možete ostaviti u poslovnoj jedinici uz kućni red i cjenik te tako kvalitetno izvijestiti gosta o njegovim pravima, a ujedno uredno ispuniti zakonsku obvezu. Upozoravamo da je za nepoštivanje ovih odredbi Zakona predviđena novčana kazna u iznosu od 10.000 do 100.000 kn kojom će se za prekršaj kazniti pravna osoba ako postupi suprotno odredbama članka 8. (ne omogući prigovor, ne odgovori na prigovor i ne stavi obavijest o mogućnosti podnošenja prigovora). Za odgovornu osobu u pravnoj osobi propisana je novčana kazna od 10.000 do 15.000 kn, za trgovca fizičku osobu novčana kazna od 5.000 do 15.000 kn.
• Istaknuti Plan evakuacije – isticanje plana evakuacije s prikazom tlocrta prostorija i oznakama i uputama kojima osobe upozorava na planirane evakuacijske putove i izlaze koji ne mora biti izrađen od ovlaštene organizacije za zaštitu od požara
• Istaknuti Zabranu usluživanja, odnosno dopuštanja konzumiranja alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol – prema čl.13 Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15) zabranjeno je usluživanje, odnosno dopuštanje konzumiranja alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol u ugostiteljskom objektu osobama mlađim od 18 godina.U ugostiteljskom objektu u kojem se uslužuju alkoholna pića, druga pića i/ili napitci koji sadržavaju alkohol, mora na vidljivom mjestu biti istaknuta oznaka o zabrani njihovog usluživanja, odnosno konzumiranja osobama mlađim od 18 godina. Ugostitelj ne smije uslužiti gosta, odnosno dopustiti mu konzumiranje alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol ako procijeni da je mlađi od 18 godina, a gost dobrovoljno ne dokaže da je stariji od 18 godina davanjem na uvid neke od osobnih isprava.
• Iznajmljivači koji surađuju s agencijama koje svoje sjedište imaju u drugim zemljama EU-a (npr. Booking.com) imaju obvezu plaćanja PDV-a (po stopi 25%) na izvršenu uslugu (proviziju), sukladno članku 154. stavku 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN79/13 i 85/13). Prema članku 75. stavka 1. točke 6. spomenutog Zakona porezni obveznik – građanin privatni iznajmljivač, koji ima sjedište u tuzemstvu obvezan je zatražiti izdavanje PDV identifikacijskog broja u slučaju kada mu usluge obavlja porezni obveznik koji ima sjedište u drugoj državi članici. PDV identifikacijski broj izdaje nadležna Porezna uprava.

Obaveza prijave i odjave gostiju
• Pristupanjem Republike Hrvatske u Europsku uniju, nije prestala obveza prijave gostiju.
• Pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu dužne su u roku od 24 sata po dolasku prijaviti  sve osobe kojima se pruža usluga noćenja u smještajnom objektu, a u roku od 24 sata od odlaska i odjaviti njihov boravak.
• Prijava i odjava turista turističkoj zajednici obavlja se isključivo elektronski putem sustava eVisitor.
• Iznajmljivači, sukladno Zakonu o turističkoj pristojbi  NN 52/19 ( čl. 22 stavak 1), Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti NN 85/15 (čl. 32. stavak 1, tč. 5. i stavak 4), Pravilniku o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici NN 126/15 i Zakonu o strancima NN 130/11, imaju obvezu voditi popis gostiju i prijaviti i odjaviti svoje goste u sustavu eVisitor te zatražiti od svojih gostiju identifikacijske isprave zbog ispunjavanja obveza koje proizlaze iz navedenih zakonskih i podzakonskih akata. Prilikom traženja identifikacijskih isprava, informirajte gosta da je to vaša zakonska obveza. Za potrebe unosa podataka ne smijete kopirati, skenirati, slikati ili sl. identifikacijske isprave vaših gostiju, već podatke koji se na njima nalaze unesite izravno u sustav eVisitor prilikom njihove prijave. Ako vam se ukaže potreba za kopiranje, slikanje, prepisivanje i sl. identifikacijskih isprava vaših gostiju, potrebno je zatražiti njihovu potpisanu suglasnost/privolu Ako dobijete dozvolu gosta da, primjerice, uslikate njegovu identifikacijsku ispravu, preporučujemo da sve kopije uništite odmah nakon unosa u sustav eVisitor, a najkasnije unutar 24 h. Kopiranje, umnožavanje, prepisivanje, skeniranje i sl. identifikacijskih isprava gostiju po Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka se smatra prekomjernom obradom podataka, a ona uključuje rizik da će neovlaštene treće strane, ako se kopije izgube, doći do osobnih podataka vaših gostiju.
• Prijava i odjava turista Policijskoj postaji obavlja se isključivo elektronski putem sustava eVisitor.
• Pružatelj usluge smještaja, u smislu članka 147. st.2. Zakona o strancima (NN 130/11, 74/13) koji glasi „…smještaj stranca na kratkotrajnom boravku dužna je prijaviti pravna i fizička osoba koja je strancu pružila smještaj (pružatelj smještaja) u roku od jednoga dana od dolaska stranca na smještaj.“ – dužan je izvršiti prijavu u roku od 24 sata. Kršenje ovih odredbi za posljedicu imaju sankciju novčanog kažnjavanja od 300,00 do 2.000,00 kuna za fizičku, odnosno od 5.000,00 do 7.000,00 kuna za pravnu osobu.
• Pružatelj usluge smještaja prilikom saznanja ili utvrđivanja nezakonitih radnji od strane gostiju, ili korištenja kratkotrajnog (tzv. turističkog) boravka suprotno svrsi (nezakoniti rad, nezakoniti boravak i sl.) dužan je o istom izvijestiti nadležno tijelo Ministarstva, u protivnom čini prekršaj pomaganja nezakonitih migracija, odnosno kazneno djelo iz čl.135. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12) „Protuzakonito zapošljavanje“.

U cilju sprečavanja neregularnosti prilikom obavljanja ugostiteljske djelatnosti i pružanja ugostiteljskih usluga te neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti ili pružanja ugostiteljskih usluga (poput npr. iznajmljivanja smještajnih kapaciteta „na crno“), sve uočene nepravilnosti možete prijaviti Turističkoj inspekciji, odnosno Državnom inspektoratu kako slijedi:
Turistička inspekcija koja djeluje pri Državnom inspektoratu obavlja inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe obavljaju ugostiteljsku djelatnost ili pružaju ugostiteljske usluge i/ili pružaju usluge u turizmu, uključujući obavljanje tih usluga suprotno izdanom rješenju nadležnog tijela.
Sve podneske koji se odnose na djelovanje turističkih inspektora moguće je dostaviti ili direktno prijaviti:
o elektroničkom poštom na turisticka.inspekcija@dirh.hr,
o ili za područje Istarske županije direktno na Područnu jedinicu Pula, Bože Gumbca 36, 52100 Pula, tel. 052/555-805, 052/555-806, 052/555-807; fax. 052/555-808