Vlasnici kuća ili stanova za odmor

Poštovani vlasnici kuća ili stanova za odmor na području Općine Fažana,

podsjećamo Vas da ste su tijekom cijele godine  obavezni prijavu svog boravka i boravka osoba koje borave u Vašem stanu izvršiti samostalno putem jedinstvenog nacionalnog on-line informacijskog sustava eVisitor.  Prijavu boravka moguće je napraviti putem bilo kojeg uređaja koje ima pristup Internetu. Ako to do sada  niste učinili, pozivamo Vas da osobno dođete u naš ured na adresi Riva 2, Fažana te uz predočenje vlasničkog lista, OIB-a i osobne iskaznice preuzmete pristupne podatke za sustav eVisitor. Ukoliko  niste u mogućnosti doći osobno, tada pristupne podatke u Vaše ime može preuzeti opunomoćenik s punomoći ovjerenom kod javnog bilježnika. Opunomoćenik prilikom preuzimanja podataka predočuje vlasnički list, OIB, ovjerenu punomoć, original svojeg osobnog identifikacijskog dokumenta.  U slučaju kad je  vlasnik kuće ili stana trgovačko društvo, uz sve navedeno potrebno je dostaviti i kopiju Izvatka iz sudskog registra trgovačkog suda. Putem sustava eVisitor izvršiti će se automatska prijava na MUP za one osobe za koje je prijava na MUP potrebna (državljani država koji nisu članice EU-a i EGP-a). Podsjećamo Vas da ste shodno Zakonu o turističkoj pristojbi (NN 52/19) za sebe i sve osobe koje borave u kući ili stanu, dužni prijaviti boravak u roku od 24 sata. Sustav eVisitor omogućiti će Vam i izradu i ispisivanje uplatnice putem koje ćete izvršiti obavezu plaćanja za razdoblje kada ta obaveza postoji.

Podsjetnik:

Kućom ili stanom za odmor smatra se svaka zgrada ili stan koja se koristi povremeno ili sezonski, ne spada u kategoriji turističkog smještajnog objekta, a njihovi vlasnici nemaju prijavljen stalni boravak na području Općine Fažana.

Sukladno članku 13. Zakona o turističkoj pristojbi,  vlasnik i članovi njegove uže obitelji državljani Republike Hrvatske i državljani država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru (odnosi se na države članice EU: Austrija, Belgija, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Slovačka, Slovenija, Španjolska, i Velika Britanija na tri države članice EFTA-e: Norveška, Island i Lihtenštajn te Švicarsku Konfederaciju) za boravak u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna  plaćaju turističku pristojbu po danu boravka umanjenu za 70%  ili je mogu platiti u paušalnom iznosu koji su dužni uplatiti do 15.srpnja tekuće godine kako slijedi:

Prva dva prijavljena člana obitelji   

(po osobi)

Svaki sljedeći član obitelji
OPĆINA FAŽANA  26,54€
(200,00kn)
  13,27€
(100,00kn)

 

Državljani koji nemaju hrvatsko državljanstvo ili državljanstvo zemalja članica Europske Unije, u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna turističku pristojbu plaćaju u punom iznosu od 1,33€ (10,00kn) po noćenju i osobi.

Turističku pristojbu ne plaćaju:

  1. djeca do 12 godina
  2. osobe s invaliditetom od 70 % i većim i jedan pratitelj.

Turističku pristojbu umanjenu za 50 % plaćaju:

  1. osobe od navršenih 12 do 18 godina.

Članovima uže obitelji u smatraju se: bračni i izvanbračni drug, životni partner sukladno posebnom propisu kojim se regulira životno partnerstvo osoba istog spola, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre i njihovi bračni drugovi, posvojitelj i posvojenik i njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad te maćeha i očuh. Odredbom članka 33. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti donošenim  ukoliko u  stanovima, apartmanima i kućama za odmor, u razdoblju od 15.6. do 15.9. boravi ukupno više od 15 osoba koje nisu članovi uže obitelji, smatra se da se vlasnik bavi pružanjem ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu te je sukladno članku 33. citiranog Zakona  vlasnik dužan ishoditi rješenje nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, a ako to ne učini podliježe kaznenim odredbama.

Molimo Vas da se pridržavate navedenih uputa, jer ukoliko se nadzorom Državnog inspektorata utvrdi da niste prijavili ili odjavili boravak te uplatili turističku pristojbu u određenom roku, podliježete zakonski propisanim novčanim kaznama (od 66,36€ (500,00kn) do 796,34€ (6000,00kn) prema Zakonu o turističkoj pristojbi NN 52/19).

Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite.

 

 

Skip to content